XX Edició: del 2 al 8 de desembre de 2020

Edició Física: Teatre Tarragona // Edició online a Filmin del 26/11 al 16/12

Projeccions prèvies al CaixaForum Tarragona del 3/11 al 24/11

Primer Test

La secció Pri­mer Test del Fes­ti­val REC ofe­reix un espai per a pro­jec­tes en fase de post­pro­ducció que vul­guin rebre l’asses­so­ra­ment d’agents audi­o­vi­su­als inter­na­ci­o­nals. Dis­tribuïdors, pro­gra­ma­dors i agents de ven­des donen con­sell als direc­tors i pro­duc­tors per tal afa­vo­rir l’èxit i l’entrada al mer­cat inter­na­ci­o­nal de les obres par­ti­ci­pants.

Pri­mer Test va néixer l’any 2014, i enguany celebra la 7a edició, que tindrà lloc el 3 i el 4 de desem­bre de 2020, durant la cele­bració del REC Fes­ti­val Inter­na­ci­o­nal de Cinema de Tar­ra­gona.

Premis que s’atorgaran en el PRIMER TEST d’enguany

Pri­mer Test compta amb diver­ses col·labo­ra­ci­ons, com la del Fes­ti­val L’Alter­na­tiva, el Festival de Málaga, Cine­mart Rot­ter­dam, Cata­lan Films & TV o Eclair, que ofe­rei­xen diver­sos pre­mis als quals opten les pel·lícules selec­ci­o­na­des. Els premis que s’atorgaran aquest 2019 en el marc del Primer Test són els següents:

  1. PREMI ECLAIR:Patrocinat per Eclair i atorgat pel comitè d’experts assistents i participants a les jornades Primer Test. Consisteix en la producció del máster en DCP de la versió original de la pel·lícula i una primera versió subtitulada.
  2. PREMI MÁLAGA WORK IN PROGRESS:Neix de la col·laboració entre el Festival Rec de Tarragona i el Festival de Málaga. El comitè de selecció del Málaga Work in progress atorga el Premi, que consisteix en la directa selecció i participació automàtica del projecte premiat al MÁLAGA WORK IN PROGRESS 2020.
  3. PREMI CINEMART:Gràcies a la col·laboració entre Catalan Films & TV i el Festival Rec Tarragona. Un comitè de Catalan Films & TV  atorga el Premi consistent en que el productor del projecte escollit podrà viatjar de la mà de Catalan Films & TV al Festival Internacional de Cinema de Rotterdam i participar a les activitats d’indústria i al seu mercat de coproducció Cinemart.

Alguns dels films que han pas­sat per Pri­mer Test en darreres edicions són:

Game Over, d’Alba Sotorra (Première inter­na­ci­o­nal a Kar­lovy Vary, Premi Gaudí al Millor Docu­men­tal)

Júlia Ist, d’Elena Martín (Biz­naga de Plata a Màlaga)

Con el Viento, de Merit­xell Colell (selec­ci­o­nada a Ber­li­nale Forum)

Trinta Lumes, de Diana Tou­cedo (selec­ci­o­nada a Ber­li­nale Pano­rama)

Amb el suport de:

 

 

Col·laboren: